BRUKERUNDERSØKELSE

Vi ønsker at foreldrene skal være svært fornøyde med barnehageplassen og at tilbudet i størst mulig grad skal være tilpasset foreldrenes behov og forventninger. Vi arbeider hele tiden med å forbedre og utvikle arbeidet vårt og to ganger i året gjennomfører vi brukerundersøkelser for å få synspunkter på hvordan foreldrene opplever barnehagetilbudet. Alle nye foreldre får svare på hvor fornøyde de er med oppstartsperioden og i november deltar vi på den nasjonale foreldreundersøkelsen.

DUGNAD

Varhaug barnehage er foreldrenes barnehage og på dugnadene blir foreldrene kjent med hverandre og får litt innsikt i barnehagens drift. Gjennom 3-4 dugnadsøkter i året utfører foreldrene vedlikeholdsarbeid og annet arbeid som må til for å få trygghet og trivsel i barnehagen.

En dugnadsansvarlig i styret har hovedansvar for hva slags dugnadsarbeid som skal utføres og samordner arbeidet. 

MEDVIRKNING I STYRET

Foreldrene eier barnehagen og er aktivt med i barnehagens virksomhet. Barnehagenstyret består av fem medlemmer som blir valgt for to år om gangen. I tillegg sitter to fra personalet i styret. Styret skal lede barnehagen i samsvar med lover og vedtekter og sørge for en forsvarlig drift av barnehagen. Styret fastsetter planer og budsjett.