barns medvirkning

Barna har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagehverdagen sin og skal jevnlig få mulighet til å delta i planlegging og vurdering. Vi skal gjøre det mulig for barna å være delaktige i og ta ansvar for sin egen hverdag. Å gi rom for barns medvirkning forutsetter at vi viser respekt for barns perspektiv og uttrykksformer. Samtidig skal vi utøve voksen autoritet, gi omsorg og beskytte barna når det er nødvendig.

Vi må ha både evne og vilje til å fremme, være oppmerksomme på og ta hensyn til deres uttrykk. Det krever blant annet gode relasjoner, tid og rom for å lytte og å ha samtaler. Vi er åpne for barnas innspill og viser oppriktig interesse og respekt for deres perspektiv. Barnas medvirkning er innvevd i vår daglige praksis og i våre hverdagsrutiner. En viktig forutsetning for barnas mulighet til medvirkning er barnehagens organisering og utforming. Barnehagens fysiske miljø inne og ute påvirker og gir signaler om hvordan rommene skal brukes og hvordan leker og annet utstyr er gjort tilgjengelig for barna. Vår baseorganisering gir barna rike muligheter til å være med å påvirke hvem de vil være sammen med, hva de vil gjøre på og hvor de vil være.

Barna skal ha en hverdag som gir den enkelte følelsen av å bli sett, hørt og forstått. Barna skal oppleve at de er med på å påvirke at noe skjer og kjenne at deltakelse faktisk bidrar til endring. For personalet er det viktig å forstå og skille mellom beslektede begreper som for eksemplel medvirkning, medbestemmelse, selvbestemmelse og innflytelse. Medvirkning inkluderer barns rett til å få støtte i å uttrykke seg, bli synlig og handle sammen med andre. Medbestemmelse handler om å delta i beslutningsprosesser, være med å bestemme over hva som skal skje og hvordan det skal gjøres, både gjennom direkte innflytelse og å bli lyttet til i forkant av beslutningsprosesser.

Barna skal oppleve tilknytning og fellesskap, og kjenne at de kan utøve sin selvbestemmelse og uttrykke egne intensjoner. Vi må finne en balanse, slik at barna skal kunne være både selvstendige og kollektivt ansvarlige. Som deltakere i et fellesskap, er vi avhengig av hverandre og alle må være bidragsytere for at fellesskapet  skal fungere. Barna må støttes til å leve seg inn i andres situasjon og til å ta hensyn til andre. De lærer ved å delta i fellesskapet og få demokratiske erfaringer i barnehagehverdagen.